Formål:

Eleverne skal lære tonegenkendelse via bevægelse som forstadie til praktisk nodelære.

Eleverne skal arbejde med Fable, både gennem visuel afkodning og praktisk kodning, for at lære, hvordan man kommunikerer toner, og derefter omsætter det til melodi. Når dette er på plads, kan det hjælpe eleverne til nemmere at forstå konceptet bag noder.

Forhåndsviden:

For at dette forløb skal kunne give mening, er man nødt til at have et basisfundament, hvor læreren kan bygge ovenpå eksisterende viden. Ift. selve musikfaget er det nødvendigt at eleverne er bekendt med konceptet noder, hvorfor man bruger dem, og hvad man bruger dem til. Så er det væsentligt at eleverne er introduceret for Solmisation, det at man giver hver tone i en almindelig dur-skala en sangbar stavelse, do-re-mi-fa-sol-la-si(eller ti)-do. Dette er den terminologi, der bruges ifm. programmering af Fable.

Dernæst er det naturligvis en fordel at eleverne er bekendt med Fable og blokprogrammerings-programmet Blockly. Hvis det ikke er tilfældet, skal der selvfølgelig i forløbet afsættes tid til at eleverne introduceres til dette, før de kaster sig ud i det.

Projektet kan afvikles i Fable Blockly på enten iPad eller Chromebook. Da programmet til iPad og ChromeOS pt. (september 2019) kun er tilgængeligt på engelsk, vil der skulle påregnes ekstra tid for læreren, til at hjælpe eleverne med det sproglige. For eleverne er der nogle gode basisudtryk, som de kan tage med fra forløbet, som f.eks. move, wait, repeat mv. Udtryk, som eleverne ret hurtigt fanger og forstår betydningen af.

Planlægning

Der skal bruges følgende materialer til forløbet (pr. gruppe eller pr. elev, hvis man vælger at arbejdet skal være individuelt)

 • Hub
 • 2 Fable joint moduler
 • En iPad eller Chromebook med Fable Blockly installeret
 • Papir og blyant
 • Diverse små-instrumenter, keyboards, klokkespil mv. som eleverne kan bruge til hjælp. Kan evt. være i form af en app.

Fælles mål og læringsmål for forløbet

Kompetenceområde og -mål Færdighedsmål Vidensmål
Musikudøvelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Spil – fase 2

Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation. Eleven har viden om enkel notation og geh
Musikalsk skaben

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter

Improvisation – fase 1

Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter Eleven har viden om skala materiale og form i musikalsk improvisation.
Musikforståelse

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik

Analyse – fase 1

Eleven kan beskrive elementære formforløb i korte musikstykker Eleven har viden om formforløb og centrale fagord og begreber.

Overordnede læringsmål

 • Eleverne kan omsætte “tegn” til noder
 • Eleverne gennemskue, hvilken sang, der bliver kommunikeret til dem.
 • Eleverne kan omsætte egne kompositioner til programmering

Læringsmål i forhold til programmering

 • Eleverne kan programmere ved brug af blokprogrammering
 • Eleverne kan oprette og debugge (tjekke for fejl) simple programmer
 • Eleverne kan gennem logisk ræsonnement optimere og korrigere programmeringen

Undervisningsaktiviteter:

Forløbet startes med en genopfriskning af grundlæggende viden ang. noder. Konceptet solmisation introduceres, og eleverne, anført af læreren, synger sig igennem en almindelig c-dur-skala. Derefter bruges tid til at tale om nodenotation og hvordan man kommunikerer en sang videre gennem noder. Det er vigtigt at eleverne her får forstået at betegnelserne do-re-mi osv. dækker over tonerne i skalaen. Her er c-dur-skalaen det bedste eksempel, da den ikke indeholder fortegn.

På dette tidspunkt introduceres Fable for eleverne, og det samme gør bevægelseskortet med de forskellige toner.

Når de forskellige toner er gennemgået – inklusive Fables vente-/mellemposition, med armene vandret ud til hver side, kan man lave en lille quiz, hvor man viser eleverne de forskellige positioner i tilfældig rækkefølge og så skal de gætte, hvilken tone det er.

Herefter introduceres den egentlige opgave, at eleverne skal forsøge at afkode, hvilken tonerækkefølge, altså hvilken sang, læreren har programmeret til dem på Fable. Eleverne sidder her med bevægelseskortet, og noterer hvilke positioner Fable befinder sig i. Her er det vigtigt at det ikke er for lang en sang, eller kun et mindre uddrag af en sang, og særligt ikke en alt for kompliceret sang. I eksemplet er det de to første linjer af ‘Lille Peter edderkop’ der er brugt, men de fleste sange kan i princippet bruges. Eleverne skal sandsynligvis have lov til at se programmet et par gange, for at få det korrekt noteret. Efterfølgende skal eleverne forsøge at oversætte de noterede positioner til toner/noder. Rytmen må i denne forbindelse ses som værende mindre vigtig. Når eleverne har noteret ned, hvilke toner, hvor mange toner, og rækkefølgen skal de til at arbejde på deres instrumenter, for at finde ud af, hvilken sang, der spilles. Her er det væsentligt at den sang, der er spillet ikke er alt for kompliceret ift. rytmikken, for så bliver det meget svært at gennemskue for eleverne.

Når denne øvelse er gennemført, kan man slutte af med en opfølgende snak om, hvad der var svært ved opgaven, og om det er nemmere eller sværere at forstå når Fable giver tegn eller når det er noteret som noder.

Næste øvelse er elevernes egen programmeringsøvelse, hvor de i makkergrupper (eller par, hvis man arbejder med individuelle robotter) skal forsøge at komponere en sang på deres instrumenter og derefter omsætte denne sang til programmering, som det så er makkergruppens opgave at afkode igen. Til denne opgave skal der defineres en klar tidsramme for eleverne – f.eks. en dobbeltlektion til komposition og en dobbeltlektion til programmering – da de ellers hurtigt kan fortabe sig i opgaven og bruge lang tid på at komponere, og glemme at programmere. Eleverne får i denne fase brug for lærerens hjælp til at sikre at de får programmeret de korrekte bevægelser ift. den melodi de har lavet. For de stærke elever kan man udvide opgaven til at kompositionen skal indeholde både et a- og et b-stykke. Evt. med indlagte gentagelser, så man opnår en AABA form.

Derefter skal der bruges ca. 2 lektioner på, at eleverne bytter robotter og forsøger at afkode hinandens sang. Som afslutning foretages en formativ evaluering af dette projekt, hvor der spørges ind til elevernes forståelse af tonenotation. Herefter vil det være oplagt at, bruge den opnåede viden om Fable til at starte et forløb med traditionel nodelære, her også med fokus på rytmikken i noderne.

Variationer:

Hvis man kun har et joint modul pr. elev (eller gruppe) kan man sagtens gennemføre forløbet alligevel. Man kan lave variationer over do-re-mi-bevægelserne, så de stadig kan vises kun med ét modul. Dette kræver dog, at man laver en kombination af bevægelser, der benytter både X og Y motoren på modulet. Dette kan man kombinere på forskellige måder, man kan vælge at benytte én motor ad gangen og benytte muligheden for at lave bevægelser på 45 og 90 grader (både plus og minus), så det kun er bevægelse på én akse ad gangen. Man kan også vælge at kun at benytte 90 grader (plus og minus), og så lade 4 af tonerne være en kombination, hvor modulet bevæger sig på begge akser – se eks. 2. For eleverne bliver udfordringen her at, de skal holde øje med to akser, og at bevægelserne bliver “mindre”, så de altså skal være væsentligt mere opmærksomme i deres afkodning af sangen.

Fag og klassetrin: Musik – 3.-4. klasse

Omfang: 5-6 uger af 2 lektioner (2×45 minutter) om ugen

Forløb hvor Fable bruges som optakt til at lære traditionel musik-notation.

Dokumenter

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.